Zwrot towaru

1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.1. Usługobiorca/Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: artimeno@artimeno.pl lub też pisemnie na adres:

Artimeno Hanka Wojtaszewska, Orkana 4, 48-385 Otmuchów

Konsument zostaje poinformowany o jego prawie odstąpienia od umowy na podstawie niniejszego Regulaminu oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. poz. 827 ze zm.) Prawo odstąpienia od umowy może być realizowane na podstawie Formularza odstąpienia od umowy dołączonego do Regulaminu.

1.2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument zobowiązany jest zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.

1.3. Przedsiębiorca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą/kurierem, jeżeli umowę zawarto za pośrednictwem Sklepu, a rzecz dostarczono Klientowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy. W odmiennych przypadkach Przedsiębiorca stosownie do przepisów prawa informuje o kosztach ponoszonych Klienta.

1.4. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości zwracanego Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

1.5. Usługodawca/Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Usługodawca/Sprzedawca może wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument nie ponosi żadnych opłat z tyłu zwrotu płatności.

1.6. Termin czternastostodniowy w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia, objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub osobę przez niego upoważnioną inną niż przewoźnik, lub jeśli Produkt składa się z części i dostarczany jest tymi częściami, od dnia objęcia w posiadanie przez konsumenta lub osobę przez niego upoważnioną inną niż przewoźnik pierwszej części, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.

1.7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

1.świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3 w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

4 w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5 w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6 w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7 w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

8 w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

9 w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10 dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11 zawartej w drodze aukcji publicznej;

12 świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13 dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

1.8. Wzór Formularza odstąpienia od umowy wraz z pouczeniem o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

Formularz odstąpienia od umowy